แพทย์ประจำศูนย์


รศ.นพ. สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ
Assoc. Prof. Surin Thanapipatsiri
เฉพาะทาง : 
Orthopaedic Surgery
ความชำนาญพิเศษ : 
Spine Surgery
อ.นพ. ปัญญา ลักษณะพฤกษา
เฉพาะทาง : 
Orthopaedic Surgery
ความชำนาญพิเศษ : 
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
รศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล
Assoc. Prof. Apichat Asavamongkolkul
เฉพาะทาง : 
Orthopaedic Surgery
ความชำนาญพิเศษ : 
Musculoskeletal Oncology
รศ.นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
Assoc.Prof.Areesak Chotivichit
เฉพาะทาง : 
Orthopaedic Surgery
ความชำนาญพิเศษ : 
- Spine and Total Joint, Replacement

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่
Clin Prof. Prasit Gonggetyai
เฉพาะทาง : 
Orthopaedic Surgery
ความชำนาญพิเศษ : 
- Adult Reconstruction
- Sport Medicine
- Pediatric Orthopaedic and Trauma
อ.นพ. เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี
เฉพาะทาง : 
Orthopaedic Surgery
ความชำนาญพิเศษ : 
อ.นพ. เอกวิทย์ เกยุราพันธุ์
Lecturer. Ekavit Keyurapan
เฉพาะทาง : 
Orthopaedic
ความชำนาญพิเศษ : 
Sport Medicine, Shoulder Surgery