รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. นนทลี เผ่าสวัสดิ์
รศ.พญ. นนทลี เผ่าสวัสดิ์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:30 - 18:30 น.
 • เสาร์
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.ดร.พญ. พจมาน พิศาลประภา
รศ.ดร.พญ. พจมาน พิศาลประภา
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  14:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
รศ.นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:30 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. มณฑิรา มณีรัตนะพร
ผศ.พญ. มณฑิรา มณีรัตนะพร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. วรายุ ปรัชญกุล
รศ.นพ. วรายุ ปรัชญกุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 20:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ
รศ.นพ. วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 20:15 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ศิวะพร ไชยนุวัติ
ผศ.พญ. ศิวะพร ไชยนุวัติ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  15:30 - 17:30 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์
รศ.นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  15:00 - 17:30 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4,5
  16:00 - 17:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
รศ.นพ. สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา
อ.พญ. อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
ศ.คลินิก นพ. ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
อ.นพ. ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  09:00 - 11:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ
ศ.นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  08:00 - 09:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์
ผศ.นพ. ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ธีรยุทธ กนกรัตนา
นพ. ธีรยุทธ กนกรัตนา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 14:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 14:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 14:00 น.
  16:00 - 18:00 น.
 • อังคาร
  13:00 - 14:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล
ผศ.นพ. ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  08:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์
รศ.นพ. ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:30 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.ดร.นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
รศ.ดร.นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. วรบุตร ทวีรุจจนะ
อ.นพ. วรบุตร ทวีรุจจนะ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:30 - 17:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.ดร.นพ. วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล
รศ.ดร.นพ. วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. วิรุณ บุญนุช
ศ.คลินิก นพ. วิรุณ บุญนุช
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  17:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ศิริลักษณ์ ประภาศรีวรกุล
อ.พญ. ศิริลักษณ์ ประภาศรีวรกุล
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4
 • เสาร์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ
ผศ.นพ. สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. อัฐพร ตระการสง่า
รศ.นพ. อัฐพร ตระการสง่า
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. อัษฎา เมธเศรษฐ
รศ.นพ. อัษฎา เมธเศรษฐ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. เอกราช ลิ่วธนมงคล
นพ. เอกราช ลิ่วธนมงคล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  10:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.ดร.นพ. จิรวัฒน์ สว่างศรี
อ.ดร.นพ. จิรวัฒน์ สว่างศรี
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:30 - 18:30 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ถานนท์ เงารังษี
นพ. ถานนท์ เงารังษี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • อังคาร
  13:00 - 18:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. นารี ปะนะมณฑา
พญ. นารี ปะนะมณฑา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 16:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  11:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ธันยวัจน์ ปรางค์บุณยรัตน์
นพ. ธันยวัจน์ ปรางค์บุณยรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 17:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 19:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
ผศ.นพ. ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 13:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 17:00 น.
 • พุธ
  09:30 - 13:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 19:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 17:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 13:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. สุพจน์ นิ่มอนงค์
อ.นพ. สุพจน์ นิ่มอนงค์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. สถาพร มานัสสถิตย์
รศ.นพ. สถาพร มานัสสถิตย์
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
ผศ.นพ. ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 19:30 น.
 • เสาร์
  13:30 - 15:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.ดร.นพ. ชุติวิชัย โตวิกกัย
อ.ดร.นพ. ชุติวิชัย โตวิกกัย
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ชลธิชา เอื้อสมหวัง
อ.พญ. ชลธิชา เอื้อสมหวัง
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  15:30 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. เวธิต ดำรงกิตติกุล
ผศ.นพ. เวธิต ดำรงกิตติกุล
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. สหรัฐ จารุพงศ์ประภา
นพ. สหรัฐ จารุพงศ์ประภา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 15:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 19:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 15:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ชูชัย ตีระวัฒนานนท์
นพ. ชูชัย ตีระวัฒนานนท์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อังคาร
  09:00 - 19:00 น.
 • พุธ
  12:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • ศุกร์
  09:00 - 17:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ทสิวัฒน์ อินทร์นิพัฒน์
นพ. ทสิวัฒน์ อินทร์นิพัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อังคาร
  15:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. มานัส รุจิวโรดม
อ.นพ. มานัส รุจิวโรดม
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ชาญวิทย์ อัศวศิริศิลป์
นพ. ชาญวิทย์ อัศวศิริศิลป์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์