ผศ.นพ. กมล เผือกเพ็ชร
ผศ.นพ. กมล เผือกเพ็ชร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อาทิตย์
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ผศ.นพ. กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. บุญชู พงศ์ธนากุล
รศ.นพ. บุญชู พงศ์ธนากุล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:30 - 19:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ปารวี พรตตะเสน
พญ. ปารวี พรตตะเสน
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 20:00 น.
 • พุธ
  12:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  07:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  10:00 - 15:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์
อ.พญ. พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  10:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ
ผศ.นพ. วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต
ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. สรวิศ วีรวรรณ
ผศ.นพ. สรวิศ วีรวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  12:00 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 3,4
 • เสาร์
  13:30 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รศ.นพ. สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์
ผศ.พญ. สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. อนิรุธ ภัทรากาญจน์
รศ.นพ. อนิรุธ ภัทรากาญจน์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.พญ. อัจฉรา สัมบุณณานนท์
ศ.พญ. อัจฉรา สัมบุณณานนท์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ศริสา ถาวรกิจ
อ.พญ. ศริสา ถาวรกิจ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  12:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 15:30 น.
 • ศุกร์
  09:30 - 12:00 น.
  13:00 - 19:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ศศิภา เกียรติศิริกุล
พญ. ศศิภา เกียรติศิริกุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • อังคาร
  13:00 - 19:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 13:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. นัทธี นาคบุญนำ
รศ.นพ. นัทธี นาคบุญนำ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  14:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก พญ. สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
ศ.คลินิก พญ. สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 18:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. จริยา ทะรักษา
ผศ.พญ. จริยา ทะรักษา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. กรมิกา วินิจกุล
อ.พญ. กรมิกา วินิจกุล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 14:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ณกุล วิจักขณา
พญ. ณกุล วิจักขณา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 19:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 20:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 17:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. พรทิพย์ ปัญจสมานวงศ์
พญ. พรทิพย์ ปัญจสมานวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • อังคาร
  08:00 - 14:00 น.
 • พุธ
  14:00 - 19:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
รศ.พญ. นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. พัฏ โรจน์มหามงคล
อ.พญ. พัฏ โรจน์มหามงคล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:30 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. นุจรี ขาวฉวีรัตนชาติ
พญ. นุจรี ขาวฉวีรัตนชาติ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 13:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 13:00 น.
 • พฤหัสบดี
  12:30 - 20:00 น.
 • อาทิตย์
  09:30 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
ศ.คลินิก นพ. ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. พิมล วงศ์ศิริเดช
รศ.พญ. พิมล วงศ์ศิริเดช
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • พุธ
  17:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ศิริรัตน์ จารุวณิช
ผศ.พญ. ศิริรัตน์ จารุวณิช
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. รัตนาวลัย นิติยารมย์
ผศ.พญ. รัตนาวลัย นิติยารมย์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. วรพร พุ่มเล็ก
พญ. วรพร พุ่มเล็ก
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 16:00 น.
  17:00 - 18:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:20 น.
 • ศุกร์
  10:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  17:00 - 18:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.นพ. สุโรจน์ ศุภเวคิน
ศ.นพ. สุโรจน์ ศุภเวคิน
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  10:00 - 14:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. สินจิรา โสมานันท์
พญ. สินจิรา โสมานันท์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  07:00 - 14:00 น.
 • พฤหัสบดี
  12:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  07:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
 • ศุกร์
  15:00 - 18:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.พญ. นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
ศ.พญ. นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  12:30 - 14:30 น.
 • พุธ
  12:30 - 14:30 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ปัญจมา ปาจารย์
ผศ.พญ. ปัญจมา ปาจารย์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. สุพัตรา รุ่งไมตรี
อ.พญ. สุพัตรา รุ่งไมตรี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. สลักจิต ราษฎร์อาศัย
พญ. สลักจิต ราษฎร์อาศัย
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 20:00 น.
 • อังคาร
  12:00 - 19:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  10:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ปราการ ตอวิเชียร
อ.นพ. ปราการ ตอวิเชียร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. อมรรัตน์ เพ็ญภัทรกุล
พญ. อมรรัตน์ เพ็ญภัทรกุล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 19:30 น.
 • ศุกร์
  16:30 - 19:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์