ที่นี่คุณคือ “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลแห่งใหม่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราช สู่การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ 
มีการบริหารจัดการแบบพิเศษ  สะดวก รวดเร็ว  
โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการรักษาจะคืนกลับสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ศิริราช และสนับสนุนโครงการต่างๆ ของคณะฯ
เพื่อพัฒนาการแพทย์ไทยสู่ความเป็นเลิศในเอเชียอาคเนย์

 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   piyamaharajkarun