ที่นี่คุณคือ “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 
โรงพยาบาลแห่งใหม่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราช สู่การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ 
โดยจะนำผลประกอบการทั้งหมดกลับคืนสู่ศิริราช เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส 
และเพื่อกิจกรรมของคณะแพทยศิริราชพยาบาลและสังคม

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   piyamaharajkarun