วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

วิสัยทัศน์

“เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีคนศรัทธามากที่สุด
ในประเทศไทย ในปี 2559”


พันธกิจ

“เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ เพื่อนำประโยชน์คืนกลับสู่ศิริราชและสังคม”