วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นโรงพยาบาลที่มีคนศรัทธามากที่สุดในประเทศไทย”

 


 

 

พันธกิจ

“เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ

เพื่อนำประโยชน์คืนกลับสู่ศิริราชและสังคม”

 

 

วิสัยทัศน์

“เป็นโรงพยาบาลที่มีคนศรัทธามากที่สุดในประเทศไทย”

 

พันธกิจ

“เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ เพื่อนำประโยชน์คืนกลับสู่ศิริราชและสังคม”