ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศาสตราจารย์
ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร
ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ศาสตราจารย์
นายแพทย์กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารการเงิน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์และสายการแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
รองผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายแพทย์ปัญเกียรติ โตพิพัฒน์
นายแพทย์ปัญเกียรติ โตพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารคุณภาพ
 นายแพทย์รัฐศักดิ์ วงศ์ลักษณะพิมล
นายแพทย์รัฐศักดิ์ วงศ์ลักษณะพิมล
รองผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนบริการ
 นางสาวศศินันท์ หล้านามวงค์
นางสาวศศินันท์ หล้านามวงค์
หัวหน้าพยาบาล สายการพยาบาล