ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศาสตราจารย์
ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
E-mail : PRASIT.WAT@MAHIDOL.AC.TH
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร
ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
E-mail : CHARN.SRI@MAHIDOL.AC.TH
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ศาสตราจารย์
นายแพทย์กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารการเงิน
E-mail : SIKDR@MAHIDOL.AC.TH
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์
ศาสตราจารย์
นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์และสายการแพทย์
E-mail : SOMCHAI.LEE@MAHIDOL.AC.TH
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
รองผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : PUNNARERK.THO@MAHIDOL.AC.TH
 นายแพทย์ปัญเกียรติ โตพิพัฒน์
นายแพทย์ปัญเกียรติ โตพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารคุณภาพ
E-mail : PUNKIAT.TOP@MAHIDOL.AC.TH
 นายแพทย์รัฐศักดิ์ วงศ์ลักษณะพิมล
นายแพทย์รัฐศักดิ์ วงศ์ลักษณะพิมล
รองผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนบริการ
E-mail : RATTASAK.WON@MAHIDOL.AC.TH
 นางสาวศศินันท์ หล้านามวงค์
นางสาวศศินันท์ หล้านามวงค์
หัวหน้าพยาบาล สายการพยาบาล
E-mail : SASINUN.LAR@MAHIDOL.AC.TH