มีคำถามเพิ่มเติมต้องการติดต่อกับผู้บริหารของเรา
กรุณากดที่ปุ่มทางด้านขวา

ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล
ศาสตราจารย์
นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร
ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ศาสตราจารย์
นายแพทย์กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารการเงิน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์
ศาสตราจารย์
นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์และสายการแพทย์
 นายแพทย์ปัญเกียรติ โตพิพัฒน์
นายแพทย์ปัญเกียรติ โตพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารคุณภาพ
 นายแพทย์รัฐศักดิ์ วงศ์ลักษณะพิมล
นายแพทย์รัฐศักดิ์ วงศ์ลักษณะพิมล
รองผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนบริการ
 นางสาวศศินันท์ หล้านามวงค์
นางสาวศศินันท์ หล้านามวงค์
หัวหน้าพยาบาล สายการพยาบาล