คำถามที่พบบ่อย

โรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาทุกโรคหรือไม่?

ทางโรงพยาบาลพร้อมให้บริการ ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง ทั้งหมด 19 ศูนย์ และ 4 คลินิก พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก

แพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นบุคลากรของศิริราชหรือไม่?

แพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษาเป็นแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชทั้งสิ้น และเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยคุณวุฒิ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตั้งอยู่บริเวณใด?

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมของสถานีรถไฟธนบุรีถัดจากโรงพยาบาลศิริราช โดยตึกตั้งอยู่หน้าสถานีท่าเรือรถไฟ ถือเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการได้หรือไม่?

ทางโรงพยาบาลไม่ได้เปิดรับใช้สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ

**หากท่านใช้สิทธิเบิกข้าราชการ ท่านต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และนำเอกสารกรมบัญชีกลางที่ทางโรงพยาบาลออกให้ สอบถามสิทธิและหลักฐานที่ต้องใช้ในการเบิกกับทางต้นสังกัดของผู้เข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน?

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นอีกทางเลือกของผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก และพร้อมที่จะรับภาระค่าบริการด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐ

สามารถติดต่อโรงพยาบาลได้ในช่องทางใดบ้าง?

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

โรงพยาบาลเปิดให้บริการเวลาใด?

ในส่วนของแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07:00 - 21:00 น.
แผนกฉุกเฉิน (ER) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (ยกเว้นศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ) และให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ต้องการรักษาหลังเวลาทำการ 21.00 น.

บริการห้องพักผู้ป่วยมีกี่แบบ?

ห้องพักสำหรับผู้ป่วยมี 5 แบบ พร้อมทิวทัศน์ริมน้ำและวิวเมืองให้เลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
Deluxe Room / VIP / Executive / Executive Premier / Executive Premier PlusChildren Room

สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชน จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หรือไม่?

โรงพยาบาลทำงานร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำ กรุณาสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการได้ที่บริษัทคู่สัญญาประกันสุขภาพ และโปรดแจ้งสิทธิทุกครั้งก่อนเข้ารับการรักษา

หากต้องการขอประวัติการรักษาและเอกสารทางการแพทย์ สามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

หากต้องการขอประวัติการรักษาและเอกสารทางการแพทย์ กรุณาแนบหลักฐานประกอบการขอประวัติ ดังนี้

     1. ผู้ป่วย ขอด้วยตนเอง

 • บัตรประชาชน

     2. ญาติสายตรงของผู้ป่วย (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส) ขอแทน 

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย/สูติบัตร (ผู้ป่วยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
 • สำเนาทะเบียนบ้านระบุความสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ญาติสายตรงลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (คู่สมรสลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้ป่วย

     3. ญาติที่ไม่ใช่สายตรงของผู้ป่วย ขอแทน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย/สูติบัตร (ผู้ป่วยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้ป่วย 

     4. กรณีบริษัทประกันชีวิต เป็นผู้ขอ

     ติดต่อที่เคาน์เตอร์ขอสำเนาเอกสารทางการแพทย์ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 หรือบริษัทประกันส่งจดหมายมาที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (ขอสำเนาเอกสารทางการแพทย์) แนบเอกสารดังนี้

 • จดหมายจากบริษัทประกัน
 • หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล/หนังสือมอบอำนาจจากผู้ป่วย
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย (ผู้ป่วยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนตัวแทน/สำเนาบัตรประกันตัวแทน (ตัวแทนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ค่าธรรมเนียม 300 บาท

     ท่านสามารถติอต่อที่เคาน์เตอร์ขอสำเนาเอกสารทางการแพทย์ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 เวลา 09:00 – 18:00 น. ทุกวัน 

     กรณีผู้ป่วยไม่สะดวกเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง ส่งหลักฐานยืนยันตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมแจ้งรายละเอียดช่วงเวลาที่ต้องการขอประวัติการรักษามาที่อีเมล [email protected] โดยโรงพยาบาลจะใช้เวลาในการดำเนินการ 2 – 7 วันทำการ (ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1474 เวลา 09:00 – 18:00 น. ทุกวัน