SiPH อัพเดท

กิจกรรม “PTT Healthy Day 2024”

27 พฤษภาคม 2567
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เข้าร่วมกิจกรรมงาน “PTT Healthy Day 2024” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตา โดยการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการรักษาสายตาด้วยเลเซอร์ หรือ ReLEx Pro พร้อมนำเครื่อง Tonoref III ในการตรวจวัดสายตา ความดันตา และความหนากระจกตา รวมถึงการตรวจประเมินกระจกตาด้วยเครื่อง Topography โดยทีมนักเทคนิคเชี่ยนจักษุและพยาบาลศูนย์ตาคอยให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการรักษาสายตาผิดปกติด้วย ReLEx Pro

สาระสุขภาพ

การทำทันตกรรม รากฟันเทียม (Dental Implant)

การทำทันตกรรม รากฟันเทียม (Dental Implant)

01 พฤษภาคม 2567

รากฟันเทียม คือ รากฟันที่ทำจากโลหะไทเทเนียม ใช้ทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป สามารถเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อและกระดูกของร่างกาย โดยนำมาใช้ร่วมกับฟันปลอม หรือฝังรากฟันเทียมร่วมกับการครอบฟัน ให้ความรู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติ เป็นวิธีที่ทันตแพทย์ใช้รักษามานานกว่า 30 ปี ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ และคงทนที่สุดในหมู่วิธีการทดแทนฟันทั้งหมด นอกจากนี้ ยังพบว่าการฝังรากฟันเทียมเป็นทางออกเดียวของการรักษาที่คงความสามารถสำคัญของฟันและโครงสร้างฟันได้ อย่างไรก็ตาม อายุการใช้งานของรากฟันเทียมขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปาก ผู้ที่ฝังรากเทียมควรมีสุขภาพช่องปากที่ดี และดูแลสุขภาพช่องปากเป็นอย่างดี

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง