SiPH อัพเดท

ส่งต่อการให้กับโครงการ “ไม่รับ=ให้”

28 ธันวาคม 2563
SiPH ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่สนับสนุนโครงการ “ไม่รับ=ให้” ได้มีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงกระดาษและทรัพยากรที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังได้ส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่น้องๆ ที่ยังขาดแคลนหน้ากาก เพราะทุกการให้ของทุกท่านมีคุณค่ากับผู้รับอย่างมากมาย

  • 1
  • 2

สาระสุขภาพ

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง