SiPH อัพเดท

กิจกรรมเนื่องในวันหลอดเลือดสมองโลก

07 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดตั้งบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสมอง และโรคหลอดเลือดสมองที่บริเวณ Health Education Gallery ชั้น 2 โถงบริการผู้ป่วยนอก และจัดกิจกรรม “Stroke Month” โดยมีรศ. นพ. ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา เป็นประธานเปิดงาน

สาระสุขภาพ

โรคไตกับโรคหัวใจเกี่ยวกันอย่างไร?

โรคไตกับโรคหัวใจเกี่ยวกันอย่างไร?

06 ตุลาคม 2566

โรคไตกับโรคหัวใจมีความเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยโรคหัวใจและโรคไตนั้น เกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่เหมือน ๆ กัน มีสาเหตุลำดับต้น ๆ เกิดจากการมีโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคไขมันในเลือดสูง ทำให้เกิดการแข็งตัวของเส้นเลือด หรือไขมันพอกเส้นเลือด (atherosclerosis) อันจะนำไปสู่การขาดเลือด และความเสียหายต่ออวัยวะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่พบเพิ่มมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือ หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม การลดน้ำหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เป็นต้น

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง