สาระสุขภาพ

โรคหลอดเลือดสมอง รู้ทันป้องกันอัมพาต

20 พฤษภาคม 2565
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต หรือพิการสูงเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และสูงเป็นอันดับ 2 ในเพศหญิง จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่คุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรทั่วโลก

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง