ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

 

การยื่นขอเอกสารหลักฐานของโรงพยาบาล

หลักฐานทางการแพทย์

หากต้องการขอประวัติการรักษาและเอกสารทางการแพทย์ กรุณาแนบหลักฐานประกอบการขอประวัติ ดังนี้

     1. ผู้ป่วย ขอด้วยตนเอง

 • บัตรประชาชน

     2. ญาติสายตรงของผู้ป่วย (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส) ขอแทน 

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย/สูติบัตร (ผู้ป่วยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
 • สำเนาทะเบียนบ้านระบุความสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ญาติสายตรงลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (คู่สมรสลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้ป่วย

     3. ญาติที่ไม่ใช่สายตรงของผู้ป่วย ขอแทน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย/สูติบัตร (ผู้ป่วยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้ป่วย 

     4. กรณีบริษัทประกันชีวิต เป็นผู้ขอ

     ติดต่อที่เคาน์เตอร์ขอสำเนาเอกสารทางการแพทย์ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 หรือบริษัทประกันส่งจดหมายมาที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (ขอสำเนาเอกสารทางการแพทย์) แนบเอกสารดังนี้

 • จดหมายจากบริษัทประกัน
 • หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล/หนังสือมอบอำนาจจากผู้ป่วย
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย (ผู้ป่วยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนตัวแทน/สำเนาบัตรประกันตัวแทน (ตัวแทนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ค่าธรรมเนียม 300 บาท

     ท่านสามารถติอต่อที่เคาน์เตอร์ขอสำเนาเอกสารทางการแพทย์ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 เวลา 09:00 – 18:00 น. ทุกวัน 

     กรณีผู้ป่วยไม่สะดวกเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง ส่งหลักฐานยืนยันตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมแจ้งรายละเอียดช่วงเวลาที่ต้องการขอประวัติการรักษามาที่อีเมล [email protected] โดยโรงพยาบาลจะใช้เวลาในการดำเนินการ 2 – 7 วันทำการ (ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1474 เวลา 09:00 – 18:00 น. ทุกวัน

หากต้องการขอประวัติการรักษาและเอกสารทางการแพทย์ กรุณาแนบหลักฐานประกอบการขอประวัติ ดังนี้

     1. ผู้ป่วย ขอด้วยตนเอง

 • บัตรประชาชน

     2. ญาติสายตรงของผู้ป่วย (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส) ขอแทน 

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย/สูติบัตร (ผู้ป่วยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
 • สำเนาทะเบียนบ้านระบุความสัมพันธ์กับผู้ป่วย (ญาติสายตรงลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (คู่สมรสลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้ป่วย

     3. ญาติที่ไม่ใช่สายตรงของผู้ป่วย ขอแทน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย/สูติบัตร (ผู้ป่วยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้ป่วย 

     4. กรณีบริษัทประกันชีวิต เป็นผู้ขอ

     ติดต่อที่เคาน์เตอร์ขอสำเนาเอกสารทางการแพทย์ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 หรือบริษัทประกันส่งจดหมายมาที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (ขอสำเนาเอกสารทางการแพทย์) แนบเอกสารดังนี้

 • จดหมายจากบริษัทประกัน
 • หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล/หนังสือมอบอำนาจจากผู้ป่วย
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย (ผู้ป่วยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนตัวแทน/สำเนาบัตรประกันตัวแทน (ตัวแทนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ค่าธรรมเนียม 300 บาท

     ท่านสามารถติอต่อที่เคาน์เตอร์ขอสำเนาเอกสารทางการแพทย์ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 เวลา 09:00 – 18:00 น. ทุกวัน 

     กรณีผู้ป่วยไม่สะดวกเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง ส่งหลักฐานยืนยันตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมแจ้งรายละเอียดช่วงเวลาที่ต้องการขอประวัติการรักษามาที่อีเมล [email protected] โดยโรงพยาบาลจะใช้เวลาในการดำเนินการ 2 – 7 วันทำการ (ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1474 เวลา 09:00 – 18:00 น. ทุกวัน

หลักฐานทางการเงิน