ข้อมูลแพทย์

อ. พญ.อารีรัตน์ อุณหสุทธิยานนท์
อ. พญ. อารีรัตน์ อุณหสุทธิยานนท์
ความชำนาญพิเศษ
ไตวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคไต
  • พุธ
    16:30 - 18:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2565

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474