ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
รศ. นพ. อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคไต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคไต
  • พฤหัสบดี
    13:00 - 15:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2535
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต พ.ศ.2542
  • Certificate in Kidney Transplantation, University of Alberta ประเทศแคนาดา พ.ศ.2547

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474