ข้อมูลแพทย์

อ.พญ.กรมิกา วินิจกุล
อ.พญ. กรมิกา วินิจกุล
ความชำนาญพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก (พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก)
  • พุธ
    17:00 - 18:00 น.
  • อาทิตย์
    09:00 - 14:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474