โครงการอบรมการช่วยชีวิต (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR)

     โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยชีวิตในเขตชุมชน จึงจัดโครงอบรมการช่วยชีวิตในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่คุณครู และเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถช่วยชีวิตเด็กนักเรียน หรือคนในชุมชนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน

     ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จึงร่วมมือกันเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนในการให้ความรู้ตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมแบ่งเป็นฐานในการฝึกปฏิบัติ ดังนี้

  • กลุ่ม A : ฝึกทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานในผู้ใหญ่ และเด็กโต ช่วงอายุ 1 – 8 ปี
  • กลุ่ม B : ฝึกทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานในเด็กเล็ก ช่วงอายุ 1 เดือน – 1 ปี และฝึกทักษะการช่วยเหลือเมื่อมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจในทุกช่วงวัย

     โดยโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้มีการฝึกอบรมแล้ว 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่

ครั้งที่ 1 โรงเรียนนิลประพันธ์

ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดอมรินทราราม

ครั้งที่ 3 โรงเรียนศุภวรรณ

 

      โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยชีวิตในเขตชุมชน จึงจัดโครงอบรมการช่วยชีวิตในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่คุณครู และเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถช่วยชีวิตเด็กนักเรียน หรือคนในชุมชนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน

     ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จึงร่วมมือกันเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนในการให้ความรู้ตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมแบ่งเป็นฐานในการฝึกปฏิบัติ ดังนี้

  • กลุ่ม A : ฝึกทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานในผู้ใหญ่ และเด็กโต ช่วงอายุ 1 – 8 ปี
  • กลุ่ม B : ฝึกทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานในเด็กเล็ก ช่วงอายุ 1 เดือน – 1 ปี และฝึกทักษะการช่วยเหลือเมื่อมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจในทุกช่วงวัย

     โดยโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้มีการฝึกอบรมแล้ว 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่

ครั้งที่ 1 โรงเรียนนิลประพันธ์

ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดอมรินทราราม

ครั้งที่ 3 โรงเรียนศุภวรรณ