SiPH Washing Hands

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ UN กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคม 58 เป็นวันล้างมือโลก SiPH ได้จัดกิจกรรม SiPH Washing Hands รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการล้างมือที่ถูกวิธี นำโดย ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  และ อ.นพ. สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารคุณภาพ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

 

พร้อมรับฟังความรู้จาก พญ. ณัฐณิชา เลี้ยงสุขสันต์ อายุรกรรมทั่วไป เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ และ พญ. นุจรี ขาวฉวีรัตนชาติ กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก การล้างมือที่ถูกวิธี ช่วยลดการติดเชื้อโรค หรือ แพร่เชื้อโรคไปยังผู้อื่นได้ ที่สำคัญควรล้างด้วยสบู่ ถูกต้องครบ 6 ขั้นตอน ปิดท้ายงานด้วย workshop สบู่แฟนซี เป็นของที่ระลึกให้ไปล้างมือสะอาดกันต่อที่บ้าน บุคลากรทางการแพทย์ และ พนักงาน SiPH ร่วมเป็นส่วนหนึ่งรณรงค์ให้พนักงาน และคนไทยเห็นความสำคัญของการล้างมือที่ถูกวิธี ...

วันนี้คุณล้างมือถูกวิธีแล้วหรือยัง?

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ UN กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคม 58 เป็นวันล้างมือโลก SiPH ได้จัดกิจกรรม SiPH Washing Hands รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการล้างมือที่ถูกวิธี นำโดย ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  และ อ.นพ. สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารคุณภาพ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

 

พร้อมรับฟังความรู้จาก พญ. ณัฐณิชา เลี้ยงสุขสันต์ อายุรกรรมทั่วไป เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ และ พญ. นุจรี ขาวฉวีรัตนชาติ กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก การล้างมือที่ถูกวิธี ช่วยลดการติดเชื้อโรค หรือ แพร่เชื้อโรคไปยังผู้อื่นได้ ที่สำคัญควรล้างด้วยสบู่ ถูกต้องครบ 6 ขั้นตอน ปิดท้ายงานด้วย workshop สบู่แฟนซี เป็นของที่ระลึกให้ไปล้างมือสะอาดกันต่อที่บ้าน บุคลากรทางการแพทย์ และ พนักงาน SiPH ร่วมเป็นส่วนหนึ่งรณรงค์ให้พนักงาน และคนไทยเห็นความสำคัญของการล้างมือที่ถูกวิธี ...

วันนี้คุณล้างมือถูกวิธีแล้วหรือยัง?