ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.ธนวรรณ คงมาลัย
ผศ. พญ. ธนวรรณ คงมาลัย
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
  • ศุกร์
    13:00 - 15:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ.2552
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2558
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2561

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474