ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
รศ.นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต)
  • พฤหัสบดี
    09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2531
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474