ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.กิติกานต์ ธนะอุดม
ผศ. พญ. กิติกานต์ ธนะอุดม
ความชำนาญพิเศษ
Mood disorder (ซึมเศร้า,อารมณ์สองขั้ว), Geriatric psychiatry (จิตเวชผู้สูงอายุ)
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (จิตเวช)
 • พุธ
  14:00 - 17:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
  14:30 - 17:30 น. สัปดาห์ที่ 3
  18:15 - 19:15 น. สัปดาห์ที่ 3
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
 • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558
 • ประกาศนียบัตร Research Fellow Geriatric Psychiatry มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2563

 

สมาชิกภาพ

-


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474