ข้อมูลแพทย์

พญ.ศุภานัน ประเสริฐโยธิน
พญ. ศุภานัน ประเสริฐโยธิน
ความชำนาญพิเศษ
ตจวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง (ผิวหนัง)
 • จันทร์
  13:00 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:00 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  13:00 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 10:30 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  09:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
  10:30 - 11:30 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  11:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  11:30 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 16:30 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
  16:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  16:30 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559

 

สมาชิกภาพ

-


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474