ข้อมูลแพทย์

นพ.นริศ สมิตาสิน
นพ. นริศ สมิตาสิน
ความชำนาญพิเศษ
การตรวจวินิจฉัยเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ทั่วไป)
  • ศุกร์
    16:30 - 18:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2546
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552

 

สมาชิกภาพ

-


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474