ข้อมูลแพทย์

นพ.กันตณัฏฐ์ อยู่ตรีรักษ์
นพ. กันตณัฏฐ์ อยู่ตรีรักษ์
ความชำนาญพิเศษ
จิตเวชศาสตร์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (จิตเวช)
  • พุธ
    17:00 - 20:00 น.
  • พฤหัสบดี
    17:00 - 20:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474