ข้อมูลแพทย์

อ. พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย
อ. พญ. กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474