ข้อมูลแพทย์

อ. พญ.ธนาภา เรขาวศิน พินนิงตัน
อ. พญ. ธนาภา เรขาวศิน พินนิงตัน
ความชำนาญพิเศษ
สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์นรีเวช
  • อังคาร
    13:00 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
  • อาทิตย์
    09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 4
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474