ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.จงดี อาวเจนพงษ์
รศ. นพ. จงดี อาวเจนพงษ์
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ศัลยกรรม (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)
  • พุธ
    10:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2529
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2533
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา พ.ศ.2535
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา พ.ศ.2538
  • Research Fellowship, Division of Plastic Surgery University of Pittsburgh Madical, Pattsburgh, PA, USA พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ.2546
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474