ข้อมูลแพทย์

ศ.คลินิก นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์
ศ.คลินิก นพ. สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โรคข้อ)
 • พุธ
  09:15 - 11:30 น. สัปดาห์ที่ 3
  12:00 - 14:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
 • ศุกร์
  07:30 - 12:30 น.
  13:00 - 15:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2519
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะอายุรศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2523
 • Research Fellow Rheumatology, Missisippi Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2529
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม พ.ศ.2537
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474