ข้อมูลแพทย์

ศ.ดร. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
ศ.ดร. นพ. เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคไต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคไต
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2523
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2531
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา พ.ศ.2535
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.), University of Newcastle-upon-Tyne ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2540
 • Certificate of the Registrar in Nephorology and General Medicine, Royal College of Physicians of London ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2540
 • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ.2545
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474