ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.ทวี ชาญชัยรุจิรา
รศ.นพ. ทวี ชาญชัยรุจิรา
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคไต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคไต
  • อังคาร
    07:30 - 08:30 น.
  • พฤหัสบดี
    08:30 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2528
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2532
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2533
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474