ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา
รศ.นพ. ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา
ความชำนาญพิเศษ
ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
  • อังคาร
    14:30 - 16:30 น.
  • พุธ
    10:30 - 12:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ.532
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2536
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม พ.ศ.2538
  • Certificate in Postdocteral Research Fellow training, Joslin Diabetes Center Harvard Medical School Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2543
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474