ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
รศ.นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
ความชำนาญพิเศษ
การบาดเจ็บทางกระดูก และการผ่าตัดเสริมสร้างผู้ใหญ่
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
 • พุธ
  17:00 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,4
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2540
 • Internship โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ.ศ.2541
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
 • Certified of Fellowship, Orthopaedic Trauma and Adult Reconstruction, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2550
 • Certified of Fellowship, Orthopaedic Trauma, Hannover Medical School ประเทศเยอรมนี พ.ศ.2550

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474