ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.จตุพร โชติกวณิชย์
รศ.นพ. จตุพร โชติกวณิชย์
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
 • อังคาร
  12:15 - 17:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 17:00 น.
 • เสาร์
  12:45 - 15:30 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ.2537
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2538
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ.2540
 • Clinical Fellow in Pediatric Orthopaedics at Shriners Hospital for Children, Los Angeles, CA ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2543
 • Clinical Spine Fellow at Columbia Spine Center, Columbia Orthopaedic Group, Columbia Regional Hospital, Columbia, Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2544
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474