ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.ชลเวช ชวศิริ
รศ.นพ. ชลเวช ชวศิริ
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • ศุกร์
    09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2527
  • Internship ภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์การแพทย์กองทัพอากาศ ประเทศไทย พ.ศ.2528
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2533
  • AO Fellowship in Orthopaedic and Spine Trauma ประเทศเยอรมนี พ.ศ.2534
  • Fellow, Reconstructive and Traumatic Spine, Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2537
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474