ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
รศ.พญ. งามแข เรืองวรเวทย์
ความชำนาญพิเศษ
โรคต้อหิน
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ตา
  • อังคาร
    17:00 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4,5
  • พฤหัสบดี
    16:30 - 19:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2526
  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา พ.ศ.2532
  • Fellow in Glaucoma, Case Western Reserve University, Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2535
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474