ข้อมูลแพทย์

ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา
ผศ.นพ. ต่อพล วัฒนา
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 3
 • เสาร์
  17:00 - 18:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2540
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
 • Certificate, Mayo Clinic in Rochester, Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2549
 • Certificate, TSRH, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2549
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474