ข้อมูลแพทย์

ผศ. นพ.ระพินทร์ พิมลศานติ์
ผศ. นพ. ระพินทร์ พิมลศานติ์
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • อังคาร
    09:00 - 11:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ.2539
  • Certificate of Intership Post Graduate training พ.ศ.2540
  • Graduate Diploma in Surgical Basic Science, Royal College of Surgeons of Thailand พ.ศ.2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2544

 

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474