ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์
รศ.นพ. นริศ กิจณรงค์
ความชำนาญพิเศษ
โรคต้อหิน
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ตา
  • พุธ
    13:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536
  • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542
  • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2544
  • Fellow in Glaucoma, Department of Ophthalmology, University of Tennessee, Health Science Center, Memphis, Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2545
  • Clinical – Research Fellow in Glaucoma, Bascom Palmer Eye institute, University of Miami, Miami, Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2546
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474