ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์
รศ. นพ. เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์
ความชำนาญพิเศษ
การผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด, หลอดเลือดหัวใจตีบและลิ้นหัวใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ศัลยกรรม (ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก)
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2540

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474