ข้อมูลแพทย์

อ.พญ.ศริสา ถาวรกิจ
อ.พญ. ศริสา ถาวรกิจ
ความชำนาญพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก (โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต)
 • อังคาร
  12:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 15:30 น.
 • ศุกร์
  09:30 - 12:00 น.
  13:00 - 19:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
 • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ.2552
 • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารฯโรคระบบการหายใจ พ.ศ.2554

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474