ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.ณัฏฐา สายเสวย
ผศ.พญ. ณัฏฐา สายเสวย
ความชำนาญพิเศษ
จิตเวชศาสตร์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (จิตเวช)
  • ศุกร์
    13:00 - 15:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จิตเวช) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2548
  • Visiting Scholar and researcher MRI, Royal North Shore Hospital, University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2556
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474