ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
รศ. พญ. กมลเนตร วรรณเสวก
ความชำนาญพิเศษ
จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (จิตเวช)
  • ศุกร์
    15:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์
  • Master of Rehabilitation Counseling จาก The University of Sydney, Australia

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474