ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์
ผศ.พญ. กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์
ความชำนาญพิเศษ
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (จิตเวช)
 • พฤหัสบดี
  13:30 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2547
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ จากแพทยสภา พ.ศ.2547
 • Certificate of completion in aged psychiatry, St. Vincent's Mental Health and The Department of Psychiatry, University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2552
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จากแพทยสภา พ.ศ.2561
สมาชิกภาพ
 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าศิริราชพยาบาล
 • สมาชิกราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการฝึกอบรมและสอนความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474