ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์
รศ. พญ. กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์
ความชำนาญพิเศษ
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (จิตเวช)
 • พฤหัสบดี
  13:30 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4,5
 • ศุกร์
  13:30 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จิตเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
 • Satir Systemic Brief Therapy Workshop, ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2546 
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2547
 • Course on Leadership & Professional Skills Development for Young Psychiatrists, Association for the Improvement of Mental Health Programmes, Hong Kong พ.ศ. 2550
 • Certificate of Completion in Fellowship Training (Aged Psychiatry), Postgraduate Oversea Specialists Training (POST) Program, St. Vincent’s Mental Health and the Department of Psychiatry, The University of Melbourne, Australia พ.ศ.2552
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ แพทยสภา พ.ศ.2561

 

สมาชิกภาพ
 • สมาชิกแพทยสภา พ.ศ.2543-ปัจจุบัน 
 • สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าศิริราชพยาบาล พ.ศ.2543-ปัจจุบัน 
 • สมาชิกราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2547-ปัจจุบัน 
 • สมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2547-ปัจจุบัน 
 • อนุกรรมการวิชาการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2554-2557 
 • กรรมการชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย พ.ศ.2554-ปัจจุบัน 
 • กรรมการอำนวยการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2555-2556 
 • กรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม นุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

 


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474