ข้อมูลแพทย์

ผศ. พญ.ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
ผศ. พญ. ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ทั่วไป)
 • อังคาร
  16:30 - 18:30 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกฟื้นฟูหัวใจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  14:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
 • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา พ.ศ.2552
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474