ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.สุวิทย์ เจริญศักดิ์
รศ.นพ. สุวิทย์ เจริญศักดิ์
ความชำนาญพิเศษ
จิตเวชศาสตร์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (จิตเวช)
 • จันทร์
  13:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  15:00 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
 • ศุกร์
  15:00 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 1
 • อาทิตย์
  12:30 - 17:30 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2538
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2544
 • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2546
 • Certificate of completion in academic and clinical studies at Alzheimer’s Disease center, David Geffen School of Medicine University of California, Los Angeles, USA
 • อนุบัตรอนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จากแพทยสภา ปี 2561
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474