ข้อมูลแพทย์

นพ.อรรถพล มานัสสถิตย์
นพ. อรรถพล มานัสสถิตย์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
 • อังคาร
  14:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  14:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2549
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474