ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
ผศ.พญ. ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
ความชำนาญพิเศษ
ตจวิทยา, เลเซอร์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 14:30 น.
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
 • Certificate in Cosmetic Dermatology, University of Miami, Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2550
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเลเซอร์และศัลยกรรมความงาม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
 • Visiting Research Scholar in Procedural Dermatology, Department of Medicine, University of California, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2556
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474