ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
ผศ.พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
ความชำนาญพิเศษ
โรคผิวหนังติดเชื้อ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
  • พุธ
    09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
  • A visiting scholar in dermatopathology and infectious dermatology at The University of Texas, MD Anderson Cancer Center and UT Health Science Center at Houston, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2557
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474