ข้อมูลแพทย์

นพ.ภาสกร จิตรรักไทย
นพ. ภาสกร จิตรรักไทย
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ระบบการหายใจ
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  10:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • Observer Fellowship in Respiratory Medicine, Toranomon Hospital, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2555

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474