ข้อมูลแพทย์

อ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์
อ.พญ. ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย (ผู้สูงอายุ)
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ)
  • อาทิตย์
    13:00 - 16:30 น. สัปดาห์ที่ 2,4
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544-2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553-2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556-2558
  • อาจารย์ประจำ ภาควิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2558- ปัจจุบัน
  • ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556
  • สมาคมผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557
  • สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474