ข้อมูลแพทย์

ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
ศ.นพ. สุรพล อิสรไกรศีล
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา)
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2517
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2521
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474