ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.จรัสศรี ฬียาพรรณ
ผศ.พญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ
ความชำนาญพิเศษ
โรคเล็บและโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • ศุกร์
  09:30 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2-5
  13:00 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 1
 • อาทิตย์
  13:00 - 15:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2550
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา พ.ศ.2555
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474